Statut

Statut stowarzyszenia DizajnSkłaD

Rozdział I. Nazwa, siedziba, obszar działania Stowarzyszenia.
§ 1
Stowarzyszenie DizajnSkłaD, posługujące się również skrótem DSD - zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.
§ 2
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
§ 3
Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
§ 4
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.
§ 5
Siedzibą władz stowarzyszenia jest Warszawa.
§ 6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 7
Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
§ 8
Stowarzyszenie ma prawo do posiadania i używania pieczęci oraz oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rozdział II Cele i formy działania.

§ 10 
Celem Stowarzyszenia DizajnSkłaD jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa i kulturalna, polegająca na wspieraniu kultury materialnej i niematerialnej związanej z techniką, sztukami plastycznymi, projektowaniem i ekologią, a w szczególności: 1. integrowanie środowiska projektantów, artystów, innych twórców w tym rzemieślników tzw. zanikających zawodów oraz odbiorców w Polsce i poza granicami, 2. wymiana doświadczeń i współpraca ze stowarzyszeniami, firmami i kolektywami o podobnym profilu działającymi w kraju jak i za granicą, 3. podnoszenie poziomu kultury i wiedzy o szeroko pojętym projektowaniu oraz o zawodzie rzemieślników w społeczeństwie, 4. organizowanie działań edukacyjnych, mających na celu podnoszenie kwalifikacji wśród twórców, edukację odbiorców, 5. edukacja ekologiczna z naciskiem na promocję recyklingu i upcyklingu oraz promowanie odpowiedzialnego projektowania i produkcji. 6. wprowadzenie i promowanie znaku jakości na usługi projektowe, 7. opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących praktyki zawodowej oraz uregulowań prawnych związanych z ochroną zawodu, a w szczególności ochroną praw autorskich, 8. promocja szeroko pojętego Polskiego dizajnu, oraz zanikających zawodów, a przede wszystkim rzemiosła w Polsce i na świecie.
§ 11
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. prowadzenie działalności artystycznej, wydawniczej i informacyjnej, współpracę z instytucjami reprezentującymi środki masowego przekazu w sprawach dotyczących popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia;
2. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze szeroko pojętego projektowania w celu udoskonalania metod i programu kształcenia w tym zakresie. Współpracę z organizacjami mającymi podobne cele działania, współpracę z innymi ugrupowaniami twórczymi, zwłaszcza zrzeszającymi projektantów i twórców działających w obszarze obiektów kultury materialnej, szeroko pojętej ekologii oraz badań i rozwoju;
3. reprezentowanie swoich członków wobec innych organizacji i administracji państwowej;
4. organizowanie i uczestnictwo w lokalnych, krajowych i międzynarodowych wystawach, festiwalach, konkursach i innych imprezach, mających za zadanie popularyzację polskiego dizajnu oraz odpowiedzialnego projektowania;
5. wydawanie opinii w zakresie szeroko pojętego projektowania oraz uprawiania zawodu projektanta;
6. propagowanie idei wykorzystywania projektowania w przedsiębiorstwach;
7. uczestnictwo w pracach międzynarodowych organizacji projektantów oraz wymianę doświadczeń w skali międzynarodowej w zakresie podnoszenia poziomu praktyki zawodowej w Polsce i kwalifikacji polskich projektantów i twórców;
8. współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi organizacjami pozarządowymi w szczególności w zakresie:
a) stwarzania warunków ułatwiających powstawanie sztuki i projektów,
b) kształtowania opinii o potrzebie i znaczeniu aktywności artystycznej,
c) wspieranie finansowe lub rzeczowe, w tym przyznawanie stypendiów twórczych.
9. organizowanie działań artystycznych, wystaw, pokazów, projekcji, spektakli, koncertów, warsztatów, spotkań, sympozjów dotyczących sztuki, plenerów, pikników, targów, stworzenie ośrodka artystycznego/twórczego, prowadzenie galerii/ showroomu .
10. wspieranie członków Stowarzyszenia w realizacji zamierzeń artystycznych, projektowych i innych.
§ 12
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Rozdział III Członkowie stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 13
Stowarzyszenie tworzą członkowie:
1. Zwyczajni,
2. Honorowi,
3. Wspierający.
§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia DizajnSkłaD może być każdy, kto akceptuje postanowienia niniejszego Statutu i podpisał deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia. Nie należy do organizacji o celach sprzecznych ze statutem Stowarzyszenia oraz został zaakceptowany przez Zarząd Stowarzyszenia. Jest osobą fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona jest praw publicznych.
§ 15
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe przyznaje się na wniosek trzech członków Stowarzyszenia, w drodze uchwały Walnego Zebrania.
§ 16
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna, instytucja, organizacja społeczna oraz organy administracji rządowej i samorządowej, które popierając cele Stowarzyszenia deklarują współpracę i pomoc.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji w drodze uchwały Zarządu.
§ 17
Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo:
1. wybierać władze Stowarzyszenia i kandydować do nich,
2. być na bieżąco informowanym o wszelkich formach działalności, korzystając w tym celu z wydawnictw,
3. opiniować i krytykować działalność,
4. osobiście składać wyjaśnienia podczas omawiania przez władze Stowarzyszenia spraw dotyczących jego osoby,
5. korzystać ze wszystkich form pomocy.
§ 18
Obowiązkami członka zwyczajnego są:
1. aktywne realizowanie celów statutowych Stowarzyszenia,
2. postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia,
3. płacenie składek członkowskich w uchwalonej przez Walne Zebranie Stowarzyszenia wysokości.
§ 19
Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
2. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku:
a) nie opłacania składek przez 6 miesięcy,
b) działanie na szkodę lub łamania postanowień Statutu Stowarzyszenia.
§ 20
Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo korzystać z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 21
Od członka honorowego wymagane jest aktywne realizowanie celów statutowych oraz postępowanie zgodne ze Statutem, regulaminami i uchwałami Stowarzyszenia.
§ 22
Członkostwo honorowe w Stowarzyszeniu ustaje na skutek dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku działania na szkodę lub łamania postanowień Statutu Stowarzyszenia.
§ 23
Członek wspierający Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu z głosem doradczym, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
§ 24
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§ 25
Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie; b) śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna; c) skreślenia w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja, zgodnie z przepisami statutu skreślenie następuje drogą uchwały Zarządu; d) wykluczenia ze stowarzyszenia uchwałą zarządu za działanie na szkodę stowarzyszenia.
§ 26
Osoby wykluczone uchwałą Zarządu Stowarzyszenia maja prawo w ciągu miesiąca od daty otrzymania pisemnej wiadomości o wykluczeniu odwołać się od decyzji. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej do Zarządu Stowarzyszenia i zostanie rozpatrzone na najbliższym, zwyczajnym walnym zebraniu.
Rozdział IV Władze Stowarzyszenia.
§ 27
Władzami Stowarzyszenia DizajnSkłaD są:
1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej ‘Walnym Zebraniem’,
2. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej ‘Zarządem’,
3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
§ 28
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a wyboru tych władz dokonuje Walne Zebranie.
Walne Zebranie
§ 29.1
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, mogą w nim uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
§ 29.2
Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
§29.3
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest przez pozostałych członków organu władzy spośród nie wybranych kandydatów, wg. kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
§29.4
Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.
§29.5.
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 29.6
W przypadku braku quorum Zarząd zwołuje Walne Zebranie w drugim terminie, nie później niż 20 dni po terminie pierwszym. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania. W przypadku równowagi decydujący jest głos Przewodniczącego Zarządu.
§ 29.7
Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane w każdym terminie na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek ¼ członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie 2 tygodni od daty złożenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Wybór Władz Stowarzyszenia oraz Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1.1 w pierwszym terminie – zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
1.2 w drugim terminie - bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów.
§ 30
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. podejmowanie uchwał określających cel i długofalowe kierunki działania,
2. przyjmowanie członków honorowych i podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawie wykluczenia członków ze Stowarzyszenia,
3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
4. kontrolowanie pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. uchwalanie wysokości składek,
6. podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie i o rozwiązaniu Stowarzyszenia
7. uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

§ 31
Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w pierwszym terminie, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych osób uprawnionych do głosowania.

Zarząd

§ 32.1
Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 3 osób w tym z przewodniczącego.

§ 32.2
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeb raz na kwartał. Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący.

§ 32.3
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków Zarządu.

§ 33
Do kompetencji Zarządu należy:
Realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
1. uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,
2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3. zarządzanie majątkiem,
4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań,
6. przyjmowanie i wykluczanie członków,
7. zwoływanie Walnych Zebrań
8. rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu,
10. uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie.

Komisja Rewizyjna

§ 34.1
Komisja Rewizyjna składa się z minimum 3 osób w tym z przewodniczącego komisji rewizyjnej.

§ 34.2
Komisja Rewizyjna zbiera się w miarę potrzeb przynajmniej raz w roku. Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 34.3
Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli co najmniej raz do roku.

§ 34.4
Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków Komisji.

§ 35
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie działalności ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej, a także zgodności tych działań ze statutem,
2. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
3. zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem,
4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 36.1
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w Stowarzyszeniu.

§ 36.2
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
Rozdział V Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 37
Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 38
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odpowiednich przepisach.

§ 39
Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1. wpływy ze składek członkowskich,
2. wpływy z działalności statutowej,
3. dotacje i subwencje,
4. zapisy i darowizny,
5. dochody z kapitału (odsetki, lokaty).

§ 40
Do składania oświadczeń woli w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.
Rozdział VI Zmiany statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 41
Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej ½ członków Stowarzyszenia.

§ 42
Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków.

§ 43
W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje Komisję Likwidacyjną.

§ 44
Wszystkie kwestie nieuregulowane przez Statut i odpowiednie przepisy rozstrzyga Walne Zebranie.
Warszawa, maj 2014 rok.